جستجوی کد شناسایی بانک (BIC)


نام:
BIC:
شهر:
کد پستی:
کشور:
جستجوی شعب بانک


۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.FIDTNGLAXXXFidelity Bank PlcLagosنیجریه
2.ZEIBNGLAXXXZenith Bank PlcLagosنیجریه
3.ECOCNGLAXXXEcobank Nigeria PlcLagosنیجریه
4.SBICNGLXXXXStanbic IBTC Bank Ltd.Lagosنیجریه
5.DBLNNGLAXXXDiamond Bank PlcLagosنیجریه
6.ABNGNGLAXXXAccess Bank PlcLagosنیجریه
7.SPRGNGLAXXXEnterprise BankLagosنیجریه
8.AFRNNGLAXXXMainStreet BankLagosنیجریه
9.PRDTNGLAXXXSkye Bank PlcLagosنیجریه
10.ICITNGLAXXXUnity Bank PlcLagosنیجریه


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 04/2024

جستجوی کد شناسایی بانک (BIC)