۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.RJHIJOAMXXXAl Rajhi BankAmmanاردن
2.BJORJOAXXXXBank of Jordan PLCAmmanاردن
3.ARABJOAXXXXArab Bank PLC.Ammanاردن
4.NBADJOAMXXXNational Bank of Abu DhabiAmmanاردن
5.CITIJOAXXXXCitiBankAmmanاردن
6.SCBLJOAXXXXStandard CharteredAmmanاردن
7.EFBKJOAMXXXCapital Bank of JordanAmmanاردن
8.JIFBJOAMXXXInvestbankAmmanاردن
9.SGMEJOAMXXXSociete Generale de Banque JordanieAmmanاردن
10.AJIBJOAXXXXArab Jordan Investment BankAmmanاردنجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: