۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.BJORJOAXXXXBank of Jordan PLCAmmanاردن
2.ARABJOAXXXXArab Bank PLC.Ammanاردن
3.EFBKJOAMXXXCapital Bank of JordanAmmanاردن
4.NBADJOAMXXXNational Bank of Abu DhabiAmmanاردن
5.RJHIJOAMXXXAl Rajhi BankAmmanاردن
6.SGMEJOAMXXXSociete Generale de Banque JordanieAmmanاردن
7.CITIJOAXXXXCitiBankAmmanاردن
8.AJIBJOAXXXXArab Jordan Investment BankAmmanاردن
9.JKBAJOAMXXXJordan Kuwait BankAmmanاردن
10.SCBLJOAXXXXStandard CharteredAmmanاردنجستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: