۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.INGBFRPPXXXING Bank NVParis 12فرانسه
2.SEPBFRPPXXXBank SepahParis 08فرانسه
3.BPSMFRPPXXXBanque Bcp-فرانسه
4.BREDFRPPXXXBRED - Banque populaireParis 12فرانسه
5.BICFFRPPXXXBanque internationale de commerce - BREDParis 12فرانسه
6.CMCIFRPAXXXCredit Mutuel Cic Banques-فرانسه
7.SOGEFRCCXXXSociété généraleParis 09فرانسه
8.IIDFFR21XXXIng Direct Nv-فرانسه
9.CMCIFRPBXXXCredit Mutuel Cic Banques Cm C-فرانسه
10.AGRIFRPP867Credit Agricole Nord de France-فرانسه



جستجوی BIC (کد سوئیفت) بانک‌ها در بیش از ۱۲۰ کشور

کدهای BIC (کد شناسایی بانک) و IBAN (شماره حساب بانکی بینالمللی) باهم پایه‌ی پرداخت‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. آغاز کننده‌ی تراکنشِ مالی، این دو قطعه‌ی اطلاعاتی را برای شناسایی شخص یا شرکتی که گیرنده‌ی وجه است به‌کار می‌برد. این وب‌سایت فراهم‌آورنده‌ی کارکردهای زیر است: