فهرست بانک


BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.JIFBJOAMXXXInvestbankAmmanاردن
2.IIBAJOAMXXXIslamic International Arab Bank PLCAmmanاردن


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 12/2021

فهرست بانک