فهرست بانک

کشور:      پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی     


فهرست بانک‌ها به‌صورت مرتب شده بر اساس نام بانک و شهر:۱۰ بانک / کد BIC بیش‌تر جستجو شده:

BIC / SWIFTنام بانکشهر کشور
1.CLYDGB2SXXXClydesdale Bank-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
2.BARCGB22XXXBarclays Bank PLCLondonپادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
3.BARCGB5GXXXBarclays Bank Plc Barclays Cap-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
4.NOSCGB22XXXThe Bank of Nova Scotia LondonLondonپادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
5.MIDLGB21XXXHsbc Bank Plc-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
6.PNBPGB2LXXXWells Fargo Bank Na London-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
7.DBSSGB2LXXXDBS Bank Ltd LondonLondonپادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
8.LOYDGB2LCTYLloyds Tsb Bank Plc London-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
9.DNBAGB2LXXXDnb Bank Asa London-پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
10.HABBGB2LXXXHabib Bank Limited BirminghamBirminghamپادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی


ما نمی‌توانیم درستی اطلاعات را تضمین کنیم.

تاریخ مجموعه‌ی داده‌ای: 07/2021

فهرست بانک